Menu Close

พิธีรำลึกครบรอบ ๔๑ ปี อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมงานพิธีรำลึกครบรอบ ๔๑ ปี อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแสดงความคารวะและกตเวทิตาคุณแด่ท่านในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐาน การก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม โดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ รับศีล/รับพร พร้อมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕๙ รูป จากนั้นจะเป็นพิธีกล่าวสดุดีโดยผู้แทนของ ๓ สถาบัน พิธีวางพวงมาลาและพวงมาลัยอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีทายาทของผู้ก่อตั้ง สภาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าสายงาน และบุคลากรของ ๓ สถาบัน รวมถึงองค์การนักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานพิธีครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  ณ บริเวณอนุสาวรีย์  ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์  มงคลวนิช ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 

Posted in กิจกรรมคณะ