Menu Close

ทีมโคนอนแบรนด์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม รับมอบโล่รางวัล The Best ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น

ทีมโคนอนแบรนด์ “ มัดย้อมมัดใจก้าวไปด้วยกนกับมหาวิทยาลัยสยาม”คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามรับมอบโล่รางวัล The Best ที่สามารถนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่เข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนให้สามารถพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความแปลกใหม่ ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด อันจะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกองค์กรชุมชน

 ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น  เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นและโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

Posted in Uncategorized