Menu Close

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เข้าพิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท และตรี ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท และตรี แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ธรรมศึกษาถือเป็นวิธีการที่ชาวพุทธ สามารถศึกษาเรียนรู้ธรรมอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ไปตามลำดับขั้น ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูงขึ้นไป จากคณะสงฆ์ทั่วประเทศได้ขยายการศึกษาไปสู่พุทธศาสนิกชน และเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้หลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความเข้าใจธรรมะอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาชั้นสูง และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมการสอบและได้รับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท และตรี อย่างต่อเนื่องทุกปี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม

Posted in กิจกรรมคณะ