Menu Close

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 อบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม..(คุณธรรมนำชีวิตสู่วิชาชีพ) กิจกรรมปี 2. สติ สมาธิและปัญญา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 130 คน ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 123 คน และอาจารย์ประจำชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 คนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักบูรณาการการคิดวิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ได้ บ่มเพาะ ปลูกฝัง พัฒนา และสร้างคุณลักษณะพื้นฐานทางวิชาชีพ และอัตลักษณ์ของคณะฯ (ความเอื้ออาทร) และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

Posted in กิจกรรมคณะ