Menu Close

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

เนื่องในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา เป็นวันมหามงคล โดยทางมหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธี นำโดยท่านผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วัฒนีย์ ปานจินดา คณาจารย์ และนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี นักศึกษาทำประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลชนะเลิศพานไหว้ครูประเภทสวยงาม ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Posted in กิจกรรมคณะ