Menu Close

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าปฏิบัติงาน เป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปดังนี้
๑. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มารดาและทารก
       ๒. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก

ประกาศ ณ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Posted in ข่าวประกาศ