Menu Close

August 2020

IRB: Institutional Review Board

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน IRB: Institutional Review Board คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คำชี้แจง เอกสารแบบฟร์อมในการขอใบรับรองIRB ทั้งหมดนี้ ทางคณะกรรมการIRB คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ประชุมผ่านร่าง มีมติแก้ไข และ ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ (ครั้งที่1/12/10/2018) คำแนะนำ ข้อปฏิบัติตาม SOP(ครั้งที่1/12/10/2018) ตณะกรรมการ…

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์…

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 6 สิงหาคม 2563

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 24 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 กำหนดการ Share this… Facebook…