Menu Close

September 3, 2020

2 กันยายน นำเสนองานวิจัยที่สภาการพยาบาล โดย ดร.รอ.หญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล รน. และ ผศ.ดร.ชนิดา มัททวางกูร

นำเสนองานวิจัยที่สภาการพยาบาล โดย ดร.รอ.หญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล รน. และ ผศ.ดร.ชนิดา มัททวางกูร เรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลอนามัยชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุนวิจัยจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน ณ สภาการพยาบาล   Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin