Menu Close

admin

9 กันยายน คณะพยาบาลศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะพยาบาลศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยกัลญาณมิตร Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

2 กันยายน นำเสนองานวิจัยที่สภาการพยาบาล โดย ดร.รอ.หญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล รน. และ ผศ.ดร.ชนิดา มัททวางกูร

นำเสนองานวิจัยที่สภาการพยาบาล โดย ดร.รอ.หญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล รน. และ ผศ.ดร.ชนิดา มัททวางกูร เรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลอนามัยชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุนวิจัยจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน ณ สภาการพยาบาล   Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

IRB: Institutional Review Board

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน IRB: Institutional Review Board คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คำชี้แจง เอกสารแบบฟร์อมในการขอใบรับรองIRB ทั้งหมดนี้ ทางคณะกรรมการIRB คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ประชุมผ่านร่าง มีมติแก้ไข และ ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ (ครั้งที่1/12/10/2018) คำแนะนำ ข้อปฏิบัติตาม SOP(ครั้งที่1/12/10/2018) ตณะกรรมการ…

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์…

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 6 สิงหาคม 2563

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 24 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 กำหนดการ Share this… Facebook…

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health…

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ระหว่างสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. 25 มิถุนายน 2563 Share this… Facebook Pinterest Twitter Linkedin Share this… Facebook Pinterest Twitter…