Menu Close

admin

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ระหว่างสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. 25 มิถุนายน 2563 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

KM วิชาการ: การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนออนไลน์

บทสรุปผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 และคณะกรรมการการได้นำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาจัดการความรู้ค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างไร   ที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ในคณะฯทุกคน คลิกอ่านบทสรุปและน่าสนใจต่อได้ที่นี่ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2563

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที เราจะพบกันผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยแบ่งเป็นคณะ 🎉🎉ขั้นตอนการเข้าร่วมตามคลิปนี้ครับ 1. Download application/program…

คณะพยาบาลศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลในการตรวจประเมินการรับรองสถาบัน ระหว่างวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาล ตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น และเปิดรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกในปี 2538 พร้อมได้รับการประเมินและการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตร ดำเนินการตามข้อบังคับสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองสถาบันฯ ตั้งแต่เริ่มต้น และอย่างต่อเนื่อง และระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 นี้คณะพยาบาลศาสตร์…

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่น 21 รับปริญญาบัตรในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Bitec Internation Exhibition Hall 98-99

คณบดี คณาจารย์แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่น 21 รับปริญญาบัตรในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Bitec Internation Exhibition Hall 98-99 รวมภาพกิจกรรม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมดำเนินการในงานซ้อมรับปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563

รวมภาพกิจกรรมวันซ้อมรับปริญญาบัตร ระหว่างวันที 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายคณาจารย์และบัณฑิตทุกคนที่เข้าฝึกซ้อมในห้องประชุม และคณาจารย์ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความพร้อมในการเตรียมรับปริญญาบัตร โดยมีกำหนดการพิธีรับปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (BITEC)…

QA สัญจรคณะพยาบาลศาสตร์ 29 มกราคม 2563

คณะกรรมการ QA มหาวิทยาลัยสยาม ได้สัญจรมาคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเสนอแนะการประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 Share this… Facebook Pinterest Twitter Linkedin Share this… Facebook Pinterest Twitter…

“ดอกปีบคืนต้น ” ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 17 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม “ดอกปีบคืนต้น ” ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 17 มกราคม 2563 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ลานด้านหน้าศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม Share this… Facebook Pinterest Twitter Linkedin Share this……

ประชุมวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 “Nurses in Collaborative Care Teams (NCCT)” 17 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ศิษย์เก่า บุคลากรทางการพยาบาลและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือของทีมพยาบาลในการดูแลสุขภาพ” Nurses in Collaborative Care Teams (NCCT) ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 8.00-16.00…