Menu Close

กิจกรรมคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

เนื่องในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา เป็นวันมหามงคล โดยทางมหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธี นำโดยท่านผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วัฒนีย์ ปานจินดา คณาจารย์ และนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี นักศึกษาทำประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลชนะเลิศพานไหว้ครูประเภทสวยงาม ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin…

นักวิจัยติดดาว ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร. สุสารี ประคินกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุสารี ประคินกิจ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยติดดาวจากคณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผลงานเด่น “ผลของโปรแกรมสร้างสุข ผ่อนคลายความเครียด ผ่านแอปพลิเคชั่น (Guide Image Dynamic Meditation Music Therapy Application) ต่อความเครียด ความสุข คุณภาพชีวิต ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเมือง”          …

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ม.สยามรวมพลังสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญผุ้สูงวัยเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสยามรวมพลังสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย ครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share…

กิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

วันสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวของน้องๆดอกปีบช่อที่ 25

31 พฤษภาคม เวลา 07:26 น.วันนี้เป็นวันสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวของน้องๆดอกปีบช่อที่ 25 ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

งานพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ และผุ้ปกครอง เนื่องในงานพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๒๓ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share…

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 อบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม..(คุณธรรมนำชีวิตสู่วิชาชีพ) กิจกรรมปี 2. สติ สมาธิและปัญญา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 130 คน ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 123 คน และอาจารย์ประจำชั้นปีที่ 2 จำนวน…