Menu Close

ข่าวประกาศ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาใหม่รอบรับตรงตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2563เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับอาจารย์พยาบาล ระดับปริญญาโทหลายตำแหน่งรับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาล ตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น และเปิดรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกในปี 2538 พร้อมได้รับการประเมินและการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตร...

คณะพยาบาลศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลในการตรวจประเมินการรับรองสถาบัน ระหว่างวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563

คณบดี คณาจารย์แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่น 21 รับปริญญาบัตรในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ...

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่น 21 รับปริญญาบัตรในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Bitec Internation Exhibition Hall 98-99

รวมภาพกิจกรรมวันซ้อมรับปริญญาบัตร ระหว่างวันที 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายคณาจารย์และบัณฑิตทุกคนที่เข้าฝึกซ้อมในห้องประชุม และคณาจารย์ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความพร้อมในการเตรียมรับปริญญาบัตร...

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมดำเนินการในงานซ้อมรับปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการ QA มหาวิทยาลัยสยาม ได้สัญจรมาคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเสนอแนะการประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

QA สัญจรคณะพยาบาลศาสตร์ 29 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ศิษย์เก่า บุคลากรทางการพยาบาลและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือของทีมพยาบาลในการดูแลสุขภาพ” Nurses...

ประชุมวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 “Nurses in Collaborative Care Teams (NCCT)” 17 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 9-10 ม.ค. 63 ณ วัดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด...

นักศึกษา ปี 1เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ณ วัดวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 9-10 ม.ค. 63

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอภัสรา  พุ่มไสว  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563...

แสดงความยินดีกับนางสาวอภัสรา พุ่มไสว ได้รับคัดเลือกเป็น”เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563″

ผลงานเด่นที่สำคัญ           1. ผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ให้กับหน่วยวารสาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562 2....

“นักวิจัยติดดาว” ประจำปีการศึกษา 2562 ดร.วราภรณ์ คำรศ