Menu Close

ข่าวประกาศ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาใหม่รอบรับตรงตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2563เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับอาจารย์พยาบาล ระดับปริญญาโทหลายตำแหน่งรับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (พระสงฆ์ จำนวน ๙...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รักษ์น้ำลำประโดง” ซึ่งเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านน้ำมาปฏิบัติ เพื่อร่วมกันฟื้นฟู พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม...

รักษ์น้ำลำประโดง โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30 พ.ย. 62

ประเพณี ลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ มักจัดขึ้นในช่วงโอกาส  ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ในช่วงนํ้าหลาก มีความเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณว่า น้ำ คือแม่คงคา เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เกิดความอุดมณ์สมบูรณ์และให้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้อาบ ใช้กิน ใช้ดื่ม และนำไปใช้หล่อเลี้ยงพืชพันธ์ต่างๆให้เจริญเติบโตงอกงาม ทำให้น้ำกลายเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในการดำรงชีวิต ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณแก่เรา ดังนั้น การแสดงออกถึงความสำนึกบุญคุณ การขอขมาลาโทษ และการกล่าวขอบคุณต่อธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง จึงก่อให้เกิดประเพณีการลอยกระทงนี้ขึ้นมานับแต่ในอดีตและสืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามจึงจัดโครงการร่วมสืบสาน “ ประเพณีลอยกระทง” อย่างถูกต้องตามหลักวัฒนธรรมไทย ณ หออบอุ่น 11 พฤศจิกายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมสืบสาน “ ประเพณีลอยกระทง” อย่างถูกต้องตามหลักวัฒนธรรมไทย

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท และตรี แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ธรรมศึกษาถือเป็นวิธีการที่ชาวพุทธ สามารถศึกษาเรียนรู้ธรรมอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ไปตามลำดับขั้น ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน...

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เข้าพิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท และตรี ประจำปีการศึกษา 2562